Domov pro seniory

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno: pondělí 7. červenec 2014 8:39

Poslání sociální služby Domov pro seniory

Poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytování služeb dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. V rámci této péče zajišťování pomoci při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a tak poskytovat podporu k co nejdelšímu zachování jejich soběstačnosti.

Rozsah poskytovaných služeb

V Domově pro seniory je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 •     Poskytnutí ubytování – celoroční,
 •     poskytnutí stravy,
 •     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 •     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 •     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 •     pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 •     fakultativní služby

 Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově pro seniory poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.

Cíle sociální služby Domov pro seniory

Cíle klientů samotných (na základě analýzy Individuálních plánů)

 • Udržet kvantitu, kvalitu a pestrost nabízených akcí pro klienty,
 • udržovat, případně i zlepšovat soběstačnost a samostatnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací,
 • udržet, případně i rozšířit osobní, příbuzenské, místní a společenské kontakty klientů.

Cíle Domova pro seniory:

 • Maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví (přístup k lékařské péči, dostatek informací, jakým způsobem se starat o své zdraví),
 • poskytovat podporu v oblasti právních úkonů (podpora a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků),
 • podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot).

Cílová skupina Domova pro seniory

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

Jak využít našich služeb?

K přijetí osoby do Domova pro seniory je nezbytně nutné odevzdat „Žádost o přijetí“ (vyplní žadatel) a dále „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“ (vyplní ošetřující lékař). Oba tyto formuláře je možné si stáhnout na těchto stránkách (viz úvodní strana, záložka „Ke stažení“. Před odevzdáním formulářů doporučujeme navíc osobní jednání, v jehož průběhu Vám budou poskytnuty veškeré informace, které jsou důležité z hlediska přijetí osoby do našeho zařízení, příp. zodpovíme Vaše dotazy. Se svými dotazy se na nás můžete obracet ale i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě osobního jednání doporučujeme sjednat schůzku předem.
Po vyplnění je třeba oba formuláře doručit (osobně nebo poštou) na adresu zařízení. V případě potřeby může žadatel, po předchozí domluvě, vyplnit žádost za účasti sociálního pracovníka. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti bude žadatel o vyřízení své žádosti vyrozuměn. Pokud nebude žadatel přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení a v Žádosti o přijetí“ uvedl, že chce být zařazen do evidence žadatelů, bude mu vyhověno. O zařazení do evidence se žadateli zasílá oznámení.
V případě kladného vyřízení žádosti bude s žadatelem dohodnuta schůzka, na níž budou projednány podrobnosti přijetí.

Formuláře

 • •    Žádost o přijetí
 • •    Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Formuláře si je možné opatřit několika způsoby:

1. vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese: http://www.cssdecin.cz/index.php/dokumenty-ke-staeni

2. dožádáním u sociálního pracovníka; k tomu účelu využijte: telefonní číslo: 604 294 675, e-mail: viz Kontakty (sociální pracovnice) v záložce Obecné informace

3. žádat písemně na adrese: Domov pro seniory, Kamenická 755/195, 405 02,  Děčín II

4. vyžádáním při osobní návštěvě v zařízení


Kde sociální službu Domov pro seniory poskytujeme?

Domov pro seniory, Úsek 2.1.1 – DS Kamenická, se nachází v Děčíně II – Nové Město, na okraji obytné zóny a přilehlého lesoparku, při výjezdu z města ve směru na Českou Kamenici (Liberec) po levé straně za točnou městské hromadné dopravy. Středisko č. 2 – Domov pro seniory Úsek 2.1.1 – DS Kamenická Děčín II, Kamenická 755/195Z centra Děčína tak lze k cestě využít autobusů MHD s čísly 1, 7 a 21 – zastávka Kamenická. Zastávka se nachází přímo u Domova pro seniory. Hlavní vchod (po dobu rekonstrukce jediný) je z ulice Kamenická, který je provizorně upraven i jako bezbariérový. Na hlavní ulici jsou rovněž parkovací místa pro osobní vozidla a vyhrazená parkovací místa pro zásobování, sanitní vozy apod.

 

Domov pro seniory, Úsek 2.2.1 – DS Březová, se nachází v Děčíně III – Staré Město, Z centra Děčína lze k cestě využít autobusů MHD s čísly 2 (zastávka Březová nebo Oblouková), 8 (zastávka Žerotínova) a 9 (zastávka Březová nebo Žerotínova).brezova Hlavní vchod (bariérový i bezbariérový) do Domova pro seniory je situován z ulice Březová. V Březové ulici jsou rovněž parkovací místa pro osobní vozidla.

 


Domov pro seniory, Úsek 2.4 – DS Krásnostudenecká, se nachází v Děčíně VI - Letná, na okraji obytné zóny v klidném prostředí mezi koncem sídliště Želenice a vilkovou čtvrtí poblíž garáží a rozvodny ČEZ.krasnostudenecka K cestě lze využít autobus MHD s číslem 1, 7 - zastávka Žatecká. Rovně od zastávky je cca 500 m vzdálený Domov pro seniory (jedná se o část budovy, kde sídlí další středisko Centra sociálních služeb Děčín, p.o., Středisko č. 5 – Pečovatelská služba).

 

Děčín II, Kamenická 755/195 - odkaz na:
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.2375018&y=50.7840593&z=15&source=firm&id=2393897

Děčín III, Březová 372/83 – odkaz na:
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.2217769&y=50.7711143&z=16&q=D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn%20III%2C%20B%C5%99ezov%C3%A1%20372%2F83

Děčín VI, Krásnostudenecká 1362/104a – odkaz na:
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.1784924&y=50.7613618&z=15&source=addr&id=9162861

 

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi