Prohlášení o přístupnosti

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pondělí 3. únor 2020 6:46

Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Redakční systém Joomla může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech. Tyto informace o názvech obrázků bohužel není možno doplnit, jelikož je použita zakoupená šablona od externího tvůrce pro redakční systém Joomla.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 29.01.2020
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 29.01.2020

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace
405 02 Děčín

telefon: 412 591 230
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď, nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace. Internetové stránky využívají redakční systém Joomla. Tento redakční systém se řadí k jedněm z nejpopulárnějších Open Source redakčních systémů (angl. zkratka CMS) vůbec. Je licencován pod GNU General Public License.

Správcem veškerého obsahu je Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2, příspěvková organizace. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: středa 27. březen 2019 12:20

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE PARTNEREM PROJEKTU

"Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195"

 

 

 

Revitalizace prostoru u Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pátek 17. březen 2017 12:46

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE PARTNEREM PROJEKTU

"REVITALIZACE PROSTORU U DOMOVA PRO SENIORY DĚČÍN II, KAMENICKÁ 755/195"

 

 

 

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pátek 5. říjen 2018 10:25

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že Centrum sociálních služeb Děčín jako správce osobních údajů, splňuje zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), a tedy že:
• zpracovává osobní údaje jen na základě platného právního důvodu (především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu),
• plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožňuje uplatňování a plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Centrum sociálních služeb Děčín zpracovává osobní údaje, které mu jednotlivé subjekty údajů poskytly samy, a to z následujících důvodů:

1. Klienti: plnění smlouvy (smlouva o poskytnutí sociálních služeb), vedení sociální a zdravotní dokumentace, fakturace zdravotním pojišťovnám, správa financí klienta, evidence klientů ohrožených při odchodu ze zařízení, marketing – propagace zařízení a jím poskytovaných služeb.
2. Žadatelé o službu: zpracování žádosti o službu a evidence žadatelů.
3. Blízké osoby klientů: poskytování informací o klientovi.
4. Zaměstnanci: plnění smluv (pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), mzdová a personální agenda, administrativní informační systém, evidence pracovních úrazů, karta osobních ochranných pracovních prostředků, marketing – propagace zařízení a jím poskytovaných služeb.
5. Osoby blízké zaměstnance: uplatnění daňového zvýhodnění.
6. Uchazeči o zaměstnání: výběrové řízení a evidence uchazečů.
7. Dobrovolníci: plnění smlouvy o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby.
8. Dodavatelé – fyzické osoby: plnění smlouvy.
9. Dárci, sponzoři: plnění smlouvy.
10. Stážisté a praktikanti: plnění smlouvy.

Centrum sociálních služeb Děčín usiluje o ochranu osobních údajů všech subjektů v maximální možné míře. Přijímá a udržuje veškerá možná a dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Jaké osobní údaje Centrum sociálních služeb Děčín zpracovává?
Centrum sociálních služeb Děčín zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Zpracovávanými osobními údaji jsou především identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail apod.) a další osobní údaje (výše příjmů, číslo bankovního účtu, dosažené vzdělání apod.), případně zvláštní (citlivé) osobní údaje (zdravotní stav, fotografie obličeje).

Každý subjekt údajů:
• má právo na informace o zpracování osobních údajů (jaké jeho osobní údaje zpracováváme a proč),
• má právo na doplnění, opravu nebo změnu osobních údajů, pokud zjistí, že jsou zpracovávané osobní údaje neaktuální, chybné nebo neúplné,

IČ: 71 23 58 68
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
28. října 1155/2
405 02 Děčín 1
tel.: 412 591 230
IČ: 71 23 58 68
č.ú.: 78-5305490277/0100
www.cssdecin.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

příspěvková organizace Statutárního města Děčín
• má právo na vymazání osobních údajů, které se ho týkají, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR. V některých případech je správce vázán zákonnou povinností a musí některé osobní údaje archivovat po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě správce vymaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
• má právo na omezení zpracování osobních údajů, a to v případech stanovených v GDPR,
• má právo kdykoliv odvolat souhlas, který udělil pro zpracování svých osobních údajů. V případě potřeby se lze na správce osobních údajů obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.
• má právo na přenositelnost osobních údajů,
• má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že s jeho osobními údaji správce nezachází v souladu se zákonem.

Všichni zaměstnanci Centra sociálních služeb Děčín, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru.

Centrum sociálních služeb Děčín předává osobní údaje jednotlivých subjektů pouze třetím osobám, které jsou zpracovateli, se kterými správce spolupracuje na základě smlouvy, nebo třetím osobám, které jsou v souladu s platnými právními předpisy oprávněny požadovat jejich sdělení. Těmito třetími osobami jsou např. krajský úřad Ústeckého kraje, město Děčín, úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorský úřad, banky apod. Konkrétní informace podá na vyžádání správce.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018
PhDr. Skalová Jana
ředitelka Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

 

POVĚŘENEC GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., 28. října 1155/2, Děčín 1 paní Jana Prouzová.
Pověřenec organizace: Jana Prouzová
Telefon: 412 593 407
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pečovatelská služba

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: úterý 24. leden 2017 11:19

Poslání sociální služby Pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče klientovi ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých klientů. Při výkonu činnosti je vždy respektována klientova důstojnost a jeho lidská práva.

Rozsah poskytovaných služeb

Pečovatelská služba je poskytována klientům v rozsahu ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • fakultativní služby

 

Provozní doba Pečovatelské služby

 pondělí – pátek od 07.00 do 15.00 hod.

 

Cíle sociální služby Pečovatelská služba

Udržení klientů co možná nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí, v tomto případě v nájemném pečovatelském nebo soukromém bytě s individuální podporou vycházející z potřeb klienta (poskytování základních a fakultativních pečovatelských služeb). Cílem je poskytovat klientovi služby, které sám nezvládá.

Cílová skupina Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou určeny dospělým osobám od 19 let věku.

Působnost a forma poskytování Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v přirozeném prostředí klientů, tj. v místě bydliště klienta v rámci města Děčín.

  • Terénní forma – v bytech klientů
  • ambulantní forma – dle individuálních potřeb a vymezených časech ve střediscích osobní hygieny (bezbariérové koupelny) na adresách:

           - Děčín VI, Krásnostudenecká 1525/30
           - Děčín IX, Jindřichova 337

 

Jak využít našich služeb?

O službu lze požádat telefonicky, písemně, osobně, elektronicky. Na webové adrese www.cssdecin.cz je k dispozici Žádost o poskytování Pečovatelské služby a aktuální dokumenty - sazebníky. Zájemce je zařazen a zapsán do „evidence žadatelů“, sociální pracovník provádí v dohodnutém termínu sociální šetření (jednání s žadatelem) v místě trvalého bydliště zájemce nebo jeho zástupce. Zjišťují se očekávání, potřeby a cíle klienta, kterými se má služba naplnit. Uživatel je poskytovatelem seznámen s podmínkami, možnostmi a rozsahem služby, ceníkem nabízených služeb, s vnitřními pravidly služby a s postupy v případě vyřizování stížností. V případě oboustranné shody a dohody (v jakém rozsahu, druhu, četnosti a za jakou cenu bude služba využívána), se vypracovává Smlouva o poskytování služby a to výhradně v písemné podobě. Následně se ponechává čas na důkladné prostudování a rozhodnutí se.

Po podpisu smlouvy je sestaven individuální plán péče. Při předání smlouvy je klient seznámen se svým klíčovým pracovníkem provádějícím domluvené úkony služby. Všechny písemnosti a sběr dat související s osobou žadatele jsou uloženy v kanceláři sociálního pracovníka v zabezpečené kartotéce. Pečovatelskou službu lze zavést pouze za předpokladu, že zájemce službu skutečně potřebuje, tzn. že, není schopen se o sebe a domácnosti postarat sám. Nedojde-li k dohodě mezi potřebami klienta a možnostmi služby jsou klientovi nabízeny i jiné možnosti řešení (např. jinou vhodnou službou).

Formulář Žádost o poskytování Pečovatelské služby

Formulář si je možné opatřit několika způsoby:
    - vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese:
    - http://www.cssdecin.cz/index.php/dokumenty-ke-staeni
    - dožádáním u sociálního pracovníka Pečovatelské služby; k tomu účelu využijte: viz Kontakty (Pečovatelská služba) v záložce Obecné informace
    - žádat písemně na adrese: Pečovatelská služba, Krásnostudenecká 1362/104a, 405 02, Děčín IV,
    - vyžádáním při osobní návštěvě na uvedené adrese

Odkud sociální službu Pečovatelská služba zajišťujeme?

Zázemí terénních i ambulantních pracovníků se nachází v Děčíně VI - Letná, na okraji obytné zóny v klidném prostředí mezi koncem sídliště Želenice a vilkovou čtvrtí poblíž garáží a rozvodny ČEZ. K cestě lze využít autobus MHD s číslem 1, 7 - zastávka Žatecká. Rovně od zastávky je cca 500 m vzdálená budova bývalého domu s pečovatelskou službou, zázemí Pečovatelské služby je situováno samostatným vchodem v zadní části objektu v přízemí.

Děčín VI, Krásnostudenecká 1362/104a - odkaz na www.mapy.cz

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi