Informace pro dárce

Kategorie: Pro naše příznivce a sponzory Zveřejněno: středa 17. srpen 2011 6:31

 

Základem našeho vícezdrojového financování jsou granty od ministerstev, kde každoročně žádáme o příspěvky formou dotačního řízení, dále dotace od krajského úřadu a městských samospráv.

Nedílnou částí je také podpora nadací, individuálních a firemních dárců.

Chcete-li podpořit Centrum sociálních služeb Děčín nebo přímo činnost jednotlivých zařízení, služeb nebo konkrétních klientů, ve kterých nebo kterým poskytujeme služby a pomoci nám tak naplňovat naše poslání, nabízíme vám několik možností:

Finanční dary

Po předběžné domluvě s asistentkou ředitele nebo vedoucím zařízení lze předat hotovost do rukou ředitele Centra sociálních služeb Děčín nebo vedoucího zařízení, služby.

Bezhotovostním převodem lze finanční dar zaslat na účet Centra, č. ú. 78-5305490277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. v Děčíně. Variabilní symbol uvádějte 99999.

Materiální dary

Šatstvo, obuv, nádobí, nábytek, předměty do domácnosti lze předat po předchozí domluvě s vedoucími jednotlivých zařízení, kam by dar měl směřovat.

Materiální dary by měly být vkusné, v dostatečné kvalitě a měly by být účelné.

Potvrzení daru

Dárce, který požaduje potvrzení o převzetí daru, oznámí toto při kontaktu s kontaktní osobou Centra (asistentka ředitele, vedoucí zařízení).

Pro vystavení dokladu budeme od dárce požadovat jméno, adresu a ve specifickém symbolu rodné číslo (organizace IČO).

Daňové úlevy pro dárce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na účely sociální.

Fyzické osoby mohou podle § 15, odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20, odst. 8, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi